Uvažena žalba Dalekovoda u sudskom sporu protiv Ministarstva financija

20.03.2024.

Nastavno na objavu od 06.11.2023. godine o donošenju prvostupanjske presude u korist Ministarstva financija/Republike Hrvatske u sudskom sporu kojeg Društvo vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem P-2053/2018 protiv Ministarstva financija/Republike Hrvatske radi isplate tražbine Društva u iznosu od 6.636.140,42 EUR (50.000.000,00 HRK) i podnošenju pravnog lijeka protiv navedene presude, ovim putem Društvo obavještava da je povodom žalbe Društva, Visoki trgovački sud RH uvažio argumente i donio rješenje kojim je ukinuo prvostupanjsku presudu te je predmet vratio Trgovačkom sudu u Zagrebu na ponovno odlučivanje.
vrh stranice