Nagodba Autocesta Rijeka Zagreb d.d. – DALEKOVOD

Nakon sklopljenog Sporazuma o rješavanju sporova kojim je imenovan miritelj, te nakon provedenog postupka pregovaranja i obostranog popuštanja, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. kao Naručitelj radova i Dalekovod d.d. kao Izvođač
sklopili su Nagodbu kojom je stvoren temelj za izradu i prihvat okončanih situacija po ugovorima za II. B fazu (za nabavu i ugradnju elektro, prometne i druge opreme, te rekonstrukciju postojećih centara za kontrolu prometa i izvedbu zidova za zaštitu od bure) i za zaobilaznicu grada Rijeke (za radove nabave i ugradnje elektroopreme trase i tunela, 110 kV kabelskog dalekovoda i barijera za zaštitu od buke na Zaobilaznici grada Rijeke, dionice čvor Orehovica - čvor Diračje).

Dosadašnje nepriznavanje dodatnih troškovničkih i vantroškovničkih radova te prava na bonus na imez avršetka radova prije roka, kao i troškova nastalih iz potrebe angažiranja financijskih sredstava zbog nepravovremenog plaćanja od strane Naručitelja, rezultiralo je podizanjem tužbi Izvođača pred Trgovačkim sudom u Zagrebu i Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ovom Nagodbom su stvorene pretpostavke za donošenje arbitražnog pravorijeka odnosno sudske nagodbe.

Nagodba je utvrđena na iznos od 90,9 mil kuna bez PDV-a te predstavlja konačno priznati iznos novčanih potraživanja Izvođača od strane Naručitelja. Ujedno se obje strane odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja po predmetnim ugovorima, a isplata navedenih sredstava uslijediti će u najkraćem mogućem roku sukladno mogućnostima Naručitelja.

Iako su ukupno utužena potraživanja Dalekovoda prema ARZ-u iznosila više (122,0 mil kn), Uprava se, po savjetu pravnih stručnjaka koji su prognozirali dugotrajan spor, odlučila na popuštanje i prihvat nižeg iznosa vodeći se načelom vremenske preferencije novca i teške situacije likvidnosti kompanije.

Ovim činom uspješno su okončani višegodišnji napori Dalekovoda za naplatom svojih potraživanja po osnovi predmetnih radova iz ugovora, a realizacija isplate Nagodbe utjecat će u značajnoj mjeri na poboljšanje likvidnosti u kompaniji.

Dalekovod d.d.
vrh stranice