Poziv na iskaz interesa

04.02.2021.

Dalekovod, d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080010093, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR.080010093 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 47911242222 dana 04.02.2021. godine objavljuje sljedeći:
 
POZIV NA ISKAZ INTERESA
Dalekovod, d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080010093, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR.080010093 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 47911242222 (dalje u tekstu: „Društvo“ ili “Dalekovod”) ovime javno objavljuje poziv na iskaz interesa za sudjelovanje u financijskom restrukturiranju Društva, u svemu prema uvjetima, rokovima i na način navedenim u ovom Pozivu.
Društvo razmatra mogućnosti financijskog restrukturiranja radi stvaranja temelja za unaprjeđenje financijskog položaja Društva, adekvatno upravljanje obvezama Društva i primjerenu kapitalizaciju Društva (dalje u tekstu skupno: “Projekt“).
Svrha ovog Poziva je utvrđivanje postojanja interesa za sudjelovanje u Projektu, te procjene i uspostave modaliteta ostvarenja Projekta od strane Društva.
II
Društvo ovime poziva zainteresirane osobe i druge entitete, da iskažu svoj interes za sudjelovanje u Projektu, dostavom pisanog iskaza interesa Društvu (dalje u tekstu: „Iskaz“), u svemu pod uvjetima, rokovima i na način određen ovim Pozivom.
Iskaz može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba ili drugi entitet domaćeg ili stranog prava (dalje u tekstu: „Podnositelj“), bez obzira nalazi li se Podnositelj u poslovnom ili drugom odnosu s Društvom ili ne.
Iskaz se podnosi pisanim putem s naznakom „Iskaz Interesa za sudjelovanje u financijskom restrukturiranju Dalekovod, d.d.“ i to poštom preporučeno na adresu sjedišta Društva i/ili putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Društva: [email protected]
Iskaz mora prispjeti Društvu najkasnije do 15. veljače 2021.g. do 23:59 sati.
Iskaz na poslovnom memorandumu Podnositelja pravne osobe potpisuje osoba odnosno osobe ovlaštene na zastupanje Podnositelja pravne osobe ili entiteta, odnosno Podnositelj osobno, ukoliko je Podnositelj fizička osoba. Potpisnik Iskaza potpisom Iskaza potvrđuje da Podnositelj djeluje kao nalogodavac u svoje ime i za svoj račun, odnosno u svoje ime za račun Podnositelja koji je osnovan kao entitet bez pravne osobnosti.
Iskaz prema ovom Pozivu ne stvara nikakve obveze Podnositelja za Financiranje, osim ukoliko Podnositelj sam ne odluči biti vezan Iskazom, a tada Iskaz obvezuje Podnositelja u opsegu, pod uvjetima i na način na koji se sam obvezao. Niti ovaj Poziv, niti Iskaz koji može biti podnesen temeljem ovog Poziva, ni u kojem slučaju i ni na koji način ne stvaraju obveze Društvu.
Informacije navedene u Iskazu moraju biti istinite, točne, potpune i dosljedne, te sve odredbe u Iskazu moraju biti napisane jasnim i razumljivim jezikom, na hrvatskom ili engleskom jeziku.
Svaki Podnositelj sam snosi sve troškove, pristojbe i druga davanja iz Iskaza te iz i/ili u vezi izdavanja i dostave Iskaza Društvu, ukoliko oni i nastanu.
III
Interes za sudjelovanje u Projektu sastoji se u iskazu interesa Podnositelja za financiranje Društva, u novcu, stvarima i/ili pravima, u smislu kako ih određuju Propisi, kao i kombinaciji financiranja navedenom imovinom (dalje u tekstu: “Financiranje“).
Iskazom Podnositelj može iskazati interes Društvu za provođenje Financiranja, uključivo ali ne isključivo, uplatom/unosom imovine u kapital Društva, refinanciranjem obveza Društva, prijenosom prava i/ili stvari na Društvo, uspostavom poslovne suradnje ili druge aktivnosti koje su usmjerene na Financiranje.
Iznos Financiranja po pojedinačnom iskazu interesa ne može biti niži od 1.000.000,00 HRK (dalje u tekstu: “Minimalna svota“). Pojedini Iskaz ne može glasiti na iznos niži od Minimalne svote te će se smatrati da Iskaz koji glasi na iznos niži od Minimalne svote nije niti primljen od Društva.
Jedan Iskaz mogu podnijeti dva ili više Podnositelja djelujući zajednički (dalje u tekstu: “Zajednički Iskaz“ time da se i Zajednički Iskaz smatra Iskazom u smislu ovog Poziva), u kojem slučaju se svi Podnositelji, potpisnici Zajedničkog Iskaza, prema Društvu smatraju jednim jedinstvenim Podnositeljem, a sva njihova prava i obveze pred i prema Društvu iz i/ili u vezi Iskaza su solidarna, osim ako je solidarnost Zajedničkim Iskazom izričito isključena. Ukoliko je solidarnost Zajedničkim Iskazom isključena, tada Financiranje svakog Podnositelja iz Zajedničkog iskaza mora dosezati Minimalnu svotu. U svakome slučaju Zajednički iskaz mora biti valjano izdan i potpisan od svih Podnositelja koji se u njemu navode.
IV
Ovaj Poziv ne predstavlja ponudu (niti opću ponudu), poziv na stavljanje ponude, poziv na pregovore niti na bilo koji drugi način obvezuje Društvo.
Ništa u ovome Pozivu ne obvezuje Društvo za prodaju, kupnju, izdavanje vrijednosnih papira, transakcije, statusne promjene, ili bilo koje drugo raspolaganje stvarima i/ili pravima Društva niti na drugi način čini osnovu bilo koje obveze ili zahtjeva u vezi s bilo kojom prodajom, kupnjom, izdavanjem vrijednosnih papira, transakcije, statusne promjene ili drugim raspolaganjem stvarima i/ili pravima Društva. Bilo koja obveza Društva može nastati i postojati samo ukoliko ju Društvo preuzme posebnim pravnim poslom koji Društvo, prema vlastitom nahođenju Društva, može sklopiti s bilo kojim Podnositeljem ili bilo kojom trećom osobom, prema vlastitom izboru, ili ako se prema propisima na snazi u mjerodavnom trenutku (u tekstu ovog Poziva: „Propisi“) smatra da je nastala i/ili da je je Društvo preuzelo.
Podnositelji podnose Iskaz pod uvjetom njihove suglasnosti, a za koju se samim podnošenjem Iskaza smatra da je bezuvjetno i neopozivo dana, da se niti Društvo, niti bilo koji predstavnik Društva, ovim Pozivom niti na drugi način nisu obvezali ili na bilo koji drugi način preuzeli bilo kakvu obvezu razmotriti ili zaključiti bilo koji pravni posao ili poduzeti bilo koju aktivnost koja bi dovela do Financiranja sa svakim i bilo kojim Podnositeljem, bez obzira na to može li ili ne, bilo koje Financiranje za koje je Društvo primilo Iskaz, predstavljati najvišu cijenu, najbolji uspjeh, ili drugi najpovoljniji ishod za Društvo ili ne.
Ništa u ovom Pozivu neće se tumačiti na način da je Društvo na bilo koji način spriječeno ili ograničeno u bilo kojem svojem pravu ili obvezi, uključivo ali ne isključivo da odbije zaprimiti, ne preuzme odbije ili odbaci Iskaz. Ništa u ovome Pozivu ne obvezuje Društvo da na bilo koji način uzme koji Iskaz u obzir, odgovori na bilo koji Iskaz, a osobito ne da prihvati Financiranje. Društvo je bez obzira na ovaj Poziv i svaki pojedini Iskaz slobodno poduzeti svaku i bilo kakvu transakciju sa svakom i bilo kojom osobom, tijelom ili entitetom bez obzira na okolnost je li ona podnijela Iskaz ili ne, uključivo i s bilo kojom trećom stranom, ali ne i Podnositeljem, koji je takvu transakciju ili Financiranje predložio Iskazom.
Društvo zadržava pravo da, po vlastitom nahođenju, iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, i u bilo kojem trenutku, na bilo koji način, prekine, izmijeni ili obustavi Projekt i/ili ovaj Poziv, uključujući, bez ograničenja, pregovore s bilo kojim Podnositeljem, ako do njih slijedom Iskaza i dođe (dalje u tekstu skupno: “Promjena“), a Podnositelj iz i/ili u vezi takve Promjene prema Društvu ne može steći nikakvo pravo, niti će za Društvo iz i/ili u vezi Promjene nastati bilo kakva obveza prema bilo kojem Podnositelju, niti će Društvo o Promjeni, ako do nje i dođe, biti dužno izvijestiti bilo kojeg Podnositelja ili javnost.
V
Niti Društvo niti bilo koji predstavnik, zastupnik ili povezana osoba Društva iz ili u vezi s ovim Pozivom nemaju nikakvu obvezu pružiti jednak tretman ili bilo kakav pristup informacijama bilo kojem Podnositelju ili bilo kojoj takvoj trećoj strani.
Iskazom Podnositelji izjavljuju i slažu se da sve i bilo koje informacije koje će dati Društvu Iskazom bezuvjetno i neograničeno pripadaju Podnositelju, da nisu povjerljive, da ne predstavljaju neobjavljene informacije s tržišnom vrijednosti niti su na drugi način tajne ili povlaštene te da Iskaz i informacije u njemu neće zahtijevati bilo kakvu obradu osobnih podataka. Međutim, u slučaju potrebe obrade bilo kojeg osobnog podataka u svrhu koja nije gore spomenuta, Podnositelj Iskazom jamči i pristaje zaključiti s Društvom pravni posao radi zaštite podataka (dalje u tekstu „UOP“), u skladu s primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679) (dalje u tekstu „GDPR“). Osobni podaci Podnositelja se ni u kojem slučaju neće prodati, dodijeliti, otkriti ili na drugi način pružiti trećim stranama različitim od Društva osim ako to zahtijevaju Propisi ili bilo koje državno ili regulatorno tijelo ili nadležni sud.

vrh stranice