Odluke redovne glavne skupštine

15.07.2016.

Redovna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 15. srpnja 2016. godine u prostorijama društva.
Sukladno objavljenom dnevnom redu:
1. Otvaranje Redovite glavne skupštine
2. Godišnja izvješća Društva za 2015. godinu
3. Obavijest o vlastitim dionicama
4. Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2015. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu
7. Odluka o stjecanju vlastitih dionica
8. Odluka o izboru revizora Društva za 2016. godinu
9. Izmjene Statuta

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 4) Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godini
Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2015. godinu iznosi 31.149.869,81 kuna
Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 31.149.869,81 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.
Ad 5) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva
Točka 1.
Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Paško Vela, Adrijana Raković, Željko Lakić, Marko Jurković za poslovnu godinu 2015. godinu.
Točka 2.
Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Alen Premužak, Branimir Alujević i Miro Leko za poslovnu 2015. godinu.
Ad 6) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Anton Pernar, Marko Makek i Uwe Heiland za poslovnu godinu 2015.
Ad 7) Odluka o stjecanju vlastitih dionica
Točka 1.
Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice Društva, oznake DLKV-R-A, nominalne vrijednosti 10 kn, putem jedne ili više kupnja bez daljnjih posebnih suglasnosti Nadzornog odbora, uz sljedeće uvjete:
• Uprava može steći vlastite dionice Društva u broju, koji, uključujući vlastite dionice koje Društvo već posjeduje, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,
• Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% niti ispod 20% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
• Prije svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama članka 220. i članka 233. Zakona o trgovačkim društvima.
• Prije svakog stjecanja Uprava je dužna pridržavati se svih ostalih ograničenja iz Zakona o trgovačkim društvima, i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.
• Ova ovlast vrijedi na rok od 5 godina od dana donošenja ove odluke.
Točka 2.
Uprava je dužna o stjecanju dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti Glavnu skupštinu na prvoj sljedećoj sjednici.
Točka 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.
Ad 8) Odluka o imenovanju revizora Društva
Točka 1.
Za revizora poslovanja Društva u 2016. godini imenuje se revizorska tvrtka Baker Tilly.
Točka 2.
Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.
Ad 9) Odluka o izmjeni Statuta
Članak 1.
Mijenja se članak 23. koji sada glasi: „Uprava broji do 6 (šest) članova.“
Članak 2.
U čl. 49. st.6 riječi „ u Narodnim novinama“ zamjenjuju se riječima „prema važećim zakonskim propisima“.
Članak 3.
U čl.66.st.1. mijenja se i glasi:
„(1) Ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju na način predviđen važećim zakonskim propisima, kao i na internetskoj stranici Društva. „
Članak 4.
Svi ostali članci ostaju neizmijenjeni i na snazi.
Članak 5.
Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudsku registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Članak 6.
Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.
Članak 7.
Na temelju ovih dopuna sačinit će se pročišćeni tekst Statuta Društva. Pročišćeni tekst sačinit će Nadzorni odbor društva.

vrh stranice